Statuten

Art. 1:De naam van de vereniging is de Sd’A, Studentenclub der Ambetanterikken.

Art. 2:De beschermengelen van de Sd’A zijn de peter en de meter.

Art. 3:Het clublokaal is café Bierlogie. Gelegen in de Sint-Amandstraat 98 te Gent.

Art. 4: Sd’A heeft tot doel het verenigen van studenten. Zij moeten wel minimum 17 jaar zijn, afkomstig uit West-Vlaanderen en bij voorkeur studeren in Gent. Vriendschap en wederzijds hulpbetoon verenigen alle leden. Uitzonderlijk kunnen ook niet-West-Vlaamse studenten lid worden van Sd’A. De voertaal is het West-Vlaams.

Art. 5: Sd’A doopt haar schachten en schachtinnen.

Art. 6: De vereniging bestaat uit:

 • Het praesidium met de volgende functies: Praeses, Vice-praeses, Penningmeester, Secretaris, Cantor, Zedenmeester, Schachtentemmer.
 • De Pro-seniores en de oudleden of ereleden.
 • De commilitones.
 • De schachten.

 Art. 7:

Het Praesidium wordt verkozen op een speciaal daarvoor ingerichte verkiezingsavond. De kandidaten moeten aan de volgende noodzakelijke voorwaarden voldoen:

 • Kandidaten voor de Praesesfunctie moeten minimaal 1 jaar praesidiumervaring in de club hebben. Bij ontstentenis zijn ook andere commilitones toegelaten.
 • Kandidaten voor een hoog-praesidiumfunctie (=praeses, vice-praeses of penningmeester) moeten West-Vlaming zijn.
 • Kandidaten voor de andere functies moeten reeds 1 jaar actief lid zijn van de Sd’A.

Art. 8:

De stemming gebeurt als volgt:
De statuten worden ieder jaar bij het begin van de verkiezingsavond voorgelezen door de Vicepraeses. Het kasverslag wordt gegeven door de penningmeester.

Stemgerechtigd zijn: De Praeses, de meter en de peter die elk over 2 stemmen beschikken, de studerende pro-seniores en de stemgerechtigde commilitones, die over 1 stem beschikken. Onder stemgerechtigde commilitones wordt verstaan: de leden die hun lidgeld hebben betaald en ontgroend zijn. Erelidgeld telt niet.

Er worden twee onafhankelijke stemmentellers aangesteld. Dit betekent geen banden hebben met een van de kandidaten of er een uitgesproken voorkeur voor hebben. Voorbeelden van onafhankelijke stemmentellers kunnen zijn: toevallige toeschouwers, sommige niet-studerende pro-seniores, enz.

Verkiezing van de Praeses

Eerst wordt er een laaironde of een blinde stemronde gehouden, waarbij er geen kandidaatstelling is, d.w.z. waarbij op iedereen kan gestemd worden. Deze verkozen worden.

Voor de eerste stemronde mogen enkel praesidiumleden zich kandidaat stellen. Dit gebeurt uitdrukkelijk door rechtop te staan voor of tijdens de 3de klop van de hamer van de Praeses. De kandidaten kunnen zich later wel terugtrekken (na de eerste stemronde), wat dan ook definitief is. Ze kunnen zich ook laten verdedigen door een advocaat en/of zelf een speech, betoog of iets dergelijks geven. De huidige praeses kan geen advocaat zijn.

Men is verkozen indien men bij de 1ste of 2de stemronde 2/3 van het totaal der stemmen behaalt van de aanwezige stemgerechtigden (2/3 afronden naar boven).

Men is verkozen indien men bij de 3de of 4de stemronde de helft + 1 (bij een even aantal stemmen) of de meerderheid (bij een oneven aantal stemmen) van het totaal der stemmen behaalt van de aanwezige stemgerechtigden.

Indien in de 1ste stemronde geen kandidaat verkozen wordt, mogen alle verkiesbare commilitones zich kandidaat stellen. Bij het uitblijven van een verkozene gaat men alleen verder met de sterkste kandidaten en worden de andere vriendelijke verzocht zich terug te trekken. De Praeses die de verkiezingsavond inleidde, bepaalt dit moment (maar niet voor de 3de ronde), en ook het aantal kandidaten dat zich moet terugtrekken.

Verkiezing van de praesidiumleden

Voor de 1ste stemronde mogen enkel West-Vlamingen die verkiesbaar zijn zich kandidaat stellen. Dit gebeurt uitdrukkelijk door rechtop te staan voor of tijdens de 3de klop van de hamer van de Praeses. Latere kandidaatstelling kan dus niet. De kandidaten kunnen zich later wel terugtrekken (na de 1ste stemronde), wat dan ook definitief is.

Men is verkozen indien de helft + 1 (bij een even aantal stemmen) of de meerderheid (bij een oneven aantal stemmen) behaalt van de aanwezige stemgerechtigden en dit vanaf de 1ste stemronde.

Indien in de eerste stemronde geen kandidaat verkozen wordt, mogen ook niet-West-Vlaamse verkiesbare commilitones zich kandidaat stellen.

Is er slechts 1 kandidaat, dan wordt gestemd met ‘ja’ of ‘neen’. Lapnamen of bijnamen worden niet als een geldige stem beschouwd. De blanco stemmen worden bij de kandidaat met de meeste stemmen geteld.

Wanneer de praeses ontslag neemt, worden de lopende zaken afgehandeld door de vice-praeses. Hij/zij legt zo snel mogelijk een verkiezingsavond vast, waarop een nieuwe praeses verkozen wordt, volgens de hierboven beschreven procedure. De rest van het praesidium blijft in functie.

Indien een nieuw verkozen praesidiumlid wegvalt, dan wordt alleen voor deze functie een verkiezing georganiseerd op de eerste cantus volgend op de bekendmaking van het ontslag of op een speciaal hiervoor ingerichte cantus als de eerstvolgende cantus te veraf is.

Art. 9:De functies van de praesidiumleden:

 • Praeses: hij of zij is leider van de club, leidt de activiteiten de cantussen. Hij of zij draagt de volle verantwoordelijkheid van de club.
 • Vice-praeses: hij of zij is de rechterhand van de Praeses. Bij afwezigheid van de Praeses en van de pro-senior zal hij of zij hem of haar vervangen. Hij of zij regelt ook alle sportactiviteiten.
 • Penningmeester: hij of zij is verplicht een kasboek bij te houden en verslag uit te brengen op iedere praesidiumvergadering. Hij of zij regelt alle betalingen en ontvangsten van de club.
 •  Secretaris: hij of zij verstuurt de uitnodigingen voor de activiteiten naar de leden, hij of zij legt contacten, maakt bekendheid voor de club en de activiteiten van de club, hij of zij zorgt voor de foto’s.
 • Cantor: hij of zij kiest en heft de liederen aan op cantussen.
 •  Zedenmeester: hij of zij zorgt ervoor dat de clubavonden ordelijk verlopen en dat er gezwegen wordt wanneer het nodig is.
 •  Schachtentemmer: hij of zij leert de schachten het verloop van de cantussen: bladzijden lezen, verbum, tempus, enz.

Art. 10:Alle personen die zich laten dopen in Sd’A Gent die al Praeses geweest zijn van een erkende studentenvereniging mogen na minimum 1 cantus als schacht vroegtijdig ontgroend worden.

Art. 11:Het praesidium vergadert op uitnodiging van de Praeses of van een ander praesidiumlid en dit minimum driemaal per jaar.

Art. 12:De Praeses kan afgezet worden door het praesidium op verzoek van de meerderheid van de leden en na beraadslaging met pro-seniores, de meter en de peter. Elk ander praesidiumlid kan worden afgezet door de 2/3 meerderheid van het praesidium.

Art. 13:De club gebruikt de Gentse codex. De clubavonden verlopen volgens de blauwe bladzijden van de codex.

Art. 14:Alle leden dragen pet en lint. Schachten dragen enkel een lint en dit op de linkerschouder.

Art. 15:Alle leden moeten zich aan de statuten houden. Al wat niet in de statuten staat, wordt door Praeses bepaald, in overleg met de andere praesidiumleden. Het praesidium kan de statuten interpreteren of de reglementen aanpassen. Fundamentele wijzigingen van de statuten hebben een 2/3 meerderheid nodig van het praesidium, studerende pro-seniores, meter en peter en worden openbaar gemaakt.

Opgemaakt te Gent, 22 februari 1994
1ste wijziging te Gent, 22 april 1996
2de wijziging te Gent, 15 oktober 1997
3de wijziging te Gent, 3 oktober 2005
4de wijziging te Gent, 16 maart 2015